Category Archives: مقالات

ضرورت استفاده از واژه آشناگری به جای منطق! …معین کمالی

ضرورت استفاده از آشناگری به جای منطق!… آنچه به تعریف منطق مربوط است از طیف سخن ساده تا ادله فلسفه و ریاضیات را دربر می گیرد و آنچه در آن ناگزیر است واژه است.منطق با واژه ها آراسته گشته معنای خود را باز می شناسد پس طریقت منطق جز به کارگیری واژگانی درخور و به […]

Culture-Centered Music Therapy…shahabaldin chillan

Culture- Centered Music Therapy Multicultural community is a product of globalization in 21 century and music therapy is a multicultural activity which deals with people of different cultures. That is why music therapists should equip themselves with necessary skills so that they can work/communicate with clients of different cultures and backgrounds. Keywords: Music Therapy, Culture-Centered, […]

زمین لرزه(زلزله) و فلسفه…معین کمالی

فلسفه ای برای زلزله… زلزله رخدادی است که در کنار هر رخدادشناسی دیگر تعریفی سیال و چشم اندازمحور(perspectivism)را طلب می کند…چشم های تک سویه و مشاهدات-سخن پراکنی التقاطی(eclecticism) باز در زاویه مشاهده-ای قرار دارند که هنوز اصالت آن زاویه را در جریان روایت آنچه می گویند به ظن مبتلا می دانند و گاهی هم با […]

سقراط…جام شوکران صراحتی برای پایان صداقت

نوشته،معین کمالی مفهوم صداقت را از شوکران سقراط رمزوار می سازم… براستی آنکه دم از رک گویی می زند صادق نخواهد بود… رک گویان پلشتی و پاکی سخن را درهم آمیخته و هزاراشکوب خرد را با طرحی لوث و سطح آلود تخریب می سازند…برید آنان در هر ارتباطی عیش سخن است که از تشویرنابخردی بویی […]

شهاب الدین چیلان:موسیقی درمانی

موسیقی درمانی

موسیقی درمانی از گذشته تا امروز میرشهاب الدین چیلان، عضو انجمن موسیقی درمانی استرالیا تاریخچه موسیقی درمانی هیچ فرهنگ و تمدنی چه در گذشته و چه در زمان حال پیدا نشده است که به نحوی موسیقی (یا عناصر تشکیل دهنده آن) در میان مردمانش وجود نداشته باشد و می¬توان گفت که در بسیاری از شرایط، […]